• Slaďování činností při vyhledávání optimálního řešení ekologicky nezávadného nakládání s elektroodpadem, zejména jeho výkupu, sběru, úpravy, využití, recyklace a odstraňování; a realizace tohoto řešení, přičemž tato činnost nepovede k nedovolenému omezování hospodářské soutěže.
  • Odborná spolupráce v legislativním procesu, tj. formulace námitek proti stávající legislativě, intervence u příslušných orgánů veřejné moci ohledně disproporcí mezi právními předpisy a jejich aplikací ze strany těchto orgánů.
  • Vyvíjení legálních tlaků na zákonodárné orgány na SPOLKEM požadované změny.
  • Spolupráce při přípravě nových právních předpisů v oblasti ekologie, zejm. odpadového hospodářství.
  • Formulování návrhů tzv. technologických standardů pro recyklátory elektroodpadu v souladu s českými i evropskými právními předpisy.
  • Propagace činnosti SPOLKU zejména vůči příslušným orgánům veřejné moci a vhodnou formou též vůči sdělovacím prostředkům.
  • Propagace SPOLKU vůči původcům předmětného odpadu s cílem informovat o poslání a cílech SPOLKU.
  • Poskytování poradenské činnosti v oblasti nakládání s elektroodpadem vůči svým členům i jiným zájemcům.
  • Vedení členů SPOLKU, jakož i ostatních účastníků, k dodržování profesních a etických pravidel.