Společnost STEELMET, s.r.o.  oprávněna ke sběru, výkupu, úpravě a zpracování elektroodpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. všech skupin elektrozařízení dle přílohy č. 7 zákona č. 185/2001 Sb. s výjimkou elektrozařízení, obsahujících látky poškozující ozónovou vrstvu (chladicí zařízení s freonovými náplněmi) a světelných zdrojů (zářivky, výbojky). Pro tuto činnost má provoz k dispozici technologie, které jsou plánovitě doplňovány a modernizovány tak, aby byl naplněn hlavní cíl chráněné dílny STEELMET, s.r.o. – zaměstnání maximálního možného počtu lidí se změněnou pracovní schopností při současném zachování ekonomické stability společnosti.

V roce 2015 společnost STEELMET získala jako vůbec první společnost v ČR certifikát WEEELABEX prokazující plnění shody s nejvyššími standardy na zpracování elektroodpadu.

V roce 2019 společnost uvedla do provozu jedinečnou linku na strojní zpracování tzv. velkých spotřebičů (s výjimkou zařízení pro tepelnou výměnu).