Zakládající členové sdružení AREO zrecyklovali v roce 2019 cca. 50% elektroodpadu, který byl v rámci ČR zpracováván. Naši členové v minulosti i nyní patřili a patří v oboru zpracování elektroodpadu k lídrům nejenom co se zpracovávaného objemu týká, ale také z hlediska zavádění nových postupů a technologií, jejichž cílem je zdokonalení zpracovatelských postupů se zřetelem na minimalizaci dopadů zpracování na životní prostředí či na zdraví zaměstnanců, kteří se na zpracování podílí. Tím spíše, že členové AREO jsou mimo jiné také významnými zaměstnavateli osob se zdravotním postižením, čímž se nám daří velice úspěšně spojit dva aspekty naší činnosti – ekologický a sociální.  Důkazem tohoto tvrzení je fakt, že někteří ze zpracovatelů byli mezi prvními, kteří v ČR získali certifikát WEEELABEX, který prokazuje plnění postupů definovaných CENELEC. Vítáme tedy snahy nově připravované odpadové legislativy, zejména připravovaného zákona o výrobcích s ukončenou životností, který by měl stanovit pro všechny zpracovatele elektroodpadu závazné technické požadavky na zpracování elektroodpadu. Dle našeho názoru není již v dnešní době přijatelné dále udržovat stav, kdy někteří zpracovatelé zpracovávají elektroodpad tak, aby dosahovali požadovaného materiálového využití, zatím co jiní „zpracovatelé“ odstraňují pouze ekonomicky atraktivní komponenty, zatím co zbytek zařízení mizí nevyseparován na skládkách. Přínosem implementace konkrétních technických požadavků tedy bude srovnání podmínek na trhu, kdy bude vytvořen potřebný tlak na všechny subjekty podílející se na zpracování elektroodpadu. Možná že někteří zpracovatelé nebudou schopni technické požadavky plnit. I to může být pravda, nicméně ze zkušeností našich členů jednoznačně plyne, že  společnosti, které zpracování elektroodpadu reálně provádějí, nemohou mít s plněním požadavků zásadnější problém.

Dalším zajímavým aspektem zpracování elektroodpadu v ČR je skutečnost, že se na jeho zpracování podílí nezanedbatelný počet společností, které zaměstnávají osoby se zdravotním postižením (OZP). Tato skutečnost se stala argumentem (dle našeho názoru zcela zástupným) některých odpůrců předloženého znění zákona o výrobcích s ukončenou životností. Odpůrci navrhovaného znění zákona tvrdí, že pro „většinu“ takových zaměstnavatelů by bylo přijetí zákona v navrhované podobě likvidační a řada osob se zdravotním postižením by vlivem přijetí zákona přišla o práci.

Z celkového počtu 10 společností zaměstnávajících OZP a zpracovávajících elektroodpady  aktuálně už dnes 30%  má certifikát nebo plánuje certifikovat dle CENELEC. Tyto společnosti zaměstnávají 45% OZP (52% všech zaměstnanců), které se zpracováním elektroodpadu v ČR zabývají a jsou zároveň zaměstnavateli OZP. Z pohledu AREO je potěšitelné, že některé z těchto společností jsou také členy našeho spolku. Jeden z našich členů, který zaměstnává cca 90 OZP, byl v roce 2015 vůbec první v ČR, který certifikát WEEELABEX získal. Od té doby jej pravidelně obnovuje. Bylo by tedy asi na čase, přestat používat „chráněné dílny“ jako strašidlo proti přijetí nového zákona. Argumenty, že požadavky CENELEC jsou pro zaměstnavatele OZP nesplnitelné, či finančně likvidační, jsou naprosto liché.

V Praze dne 12.6.2020

Aleš Šrámek

předseda AREO